Cố mà nhịn tôi ơi cố mà nhịn
Để tâm mình an lạc Vĩnh hằng
Họ làm sao có luật quả nhân
Tâm ta tịnh cho lòng thanh thản
Vì đạo lý làm con cố nhịn
Để mai sau nhận quả ngọt hiền
Đời con cháu khắc ghi để dạ
Đạo lành khắc tạc để đời sau

CỐ LÊN – Như Hoa