Thời gian thấm thoát cuốn qua mau
Lá úa chênh chao biết rụng nào
Chấp nhận dòng đời theo số phận
Yêu thương quí trọng nghĩa là đầu
Trăm năm được mất tương lai đến
Tỏa sáng bình minh rất ngọt ngào
Cuộc sống xua màn đêm cám dỗ
Vô thường nhẫn nhịn xả buông xuôi

GIỮ TÂM – Như Hoa (27-07-2017)