Đàn Bầu réo rắt giữa canh tàn
Ánh nguyệt ôm mây ủ rũ than
Điệp khúc đàn ơi sao buốt thế
Nghe vừa thống thiết lại ly tan
Ngân nga thánh thót từng cung bậc
Nhả tiếng cung trầm vút bổng vang
Chợt đọng châu rơi sa Ngọc vỡ
Đêm khuya độc tấu một dây đàn

HÈ VỀ – Như Hoa (25-06-2017)