Một cánh phượng rơi
Chơi vơi chơi vơi
Nằm im dưới đất
Ai ngang qua đó

Xin nhặt phượng tàn
Chút sầu vương mang
Đặc vào trang sách
Những ngày xa cách

Có nhớ đến nhau
Xin hãy tìm màu
Phượng buồn ngày ấy
Và trang trang giấy
Nét chữ học trò.

HỒI ỨC – Như Hoa