Biển hôm nay sao thế..uất hờn
Dậy sóng trào bọt trắng lạ không
Hay lòng ai sụt sùi nghèn nghẹn
Thương làm sao cái cảnh nước non
………nhà……..

KHÔNG ĐỀ – Như Hoa