Mẹ cha số kiếp đàn bà
Khổ đau cam chịu xót xa lệ trào
Tam tùng tứ Đức nát nhàu
Hồng nhan tơi tả hoa đào đa mang
Âm thầm chẳng dám thở than
Mua bưng bán gánh lụi tàn tấm thân
Nuôi con xuôi ngược tảo tần
Sắc xuân héo úa hồng quần xác xơ

Cao sanh sao nỡ làm ngơ
Đọa chi người hỡi à ơ hoa tàn
Nghèn nghẹn lả chả hai hàng
Gian truân một kiếp lệ tràn gieo neo
Mã cha một kiếp phận nghèo
Chốn quê phụ nữ chống chèo quạnh hiu
Lội đồng dầm nước Liêu siêu
Thân tàn ma dại xế chiều bệnh mang

KIẾP NGƯỜI – Như Hoa (22-03-2017)