An cư kiết Hạ luyện tâm thân
Nhập thế trau dồi tánh thể cần
Khổ luyện tâm kinh gìn huệ mạng
Lưu truyền bốn bể độ trần gian

Con thuyền Bát Nhã ra khơi cứu
Vạn vật muôn loài chuyển hoá nhân
Ngự diệu liên đài bờ giác vãng
An cư lạc đạo bất thời khan

Tăng ni tứ chúng an cư hạ
Phật tử ân cần tiếp bước chân
Chẳng ngại gian nan sờn áo vải
Thân sơ bất luận gọi lên đàng

Đền ơn phật tử lên đường nhập
Tứ thánh lưu thân phát nguyện vàng
Đạo tuyệt siêu nhiên con Đức phật
Cư nhàn tịnh độ tánh phàm an

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

KIẾT HẠ – Như Hoa (17-07-2017)