Nhìn sen lại nhớ phụ thân
Yên tâm đi nhé chân trần đạp chông
Dù cho con có đau lòng
Niềm tin chọn lấy quyết không gối trùng
Ngẩn cao đầu tiến không ngừng
Con là cô gái đã từng hiên ngang
Yên tâm con cứ thẳng hàng
Nhớ lời ba dạy Út Trang kiên cường

Sen ơi đẹp lắm hao hanh
Bùn nhơ không nhiễm trong lành … Diệu Hương

NHỚ MÃI – Như Hoa

* Hãy yên lòng ba.. nhé …!