Ưu đàm biến hoá hư vô
Trăm năm một kiếp điểm tô sắc màu
Nhục vinh được mất tan mau
Không không sắc sắc bay vào nhất tâm
Pháp trần thoát chốn mê lầm
Niết bàn chỉ lối, luân trầm phù vân
Thậm thâm đạo đế trong ngần
Diệt đế chiếu diệu chân nhân tại lòng

Tự mình gieo nghiệp phải không?
Gây bao nghịch cảnh theo dòng sông mê
Đau thương gian khổ não nề
Nẻo đường cay đắng mọi bề buồn vương
Trái ngang oan nghiệt đau thương
Ai ơi lẩn quẩn nhiễu nhương sáu đường
Bánh xe luân chuyển vạn trường
TÂM KINH BÁT NHÃ … tinh tường hiểu thông.

PHẬT TẠI TÂM – Như Hoa (08-04-2017)