Vô thường một kiếp sinh ly
Tử biệt ai mong biết bệnh gì
Gió cuốn thời gian theo nhịp sống
Niềm vui sẽ đến lại xua đi

Sinh ra bệnh lão buông rồi chết
Cứ thế luân hồi xoáy mãi trôi
Lấy nợ đời vay mang phải trả
Ta bà cõi tạm khổ mà thôi

Tuỳ theo thọ mạng gây nên nghiệp
Tạo cảnh hồi sinh có diệt rồi
Ngũ uẫn không không là sắc sắc
An nhiên tự tại dạ thảnh thơi

Sân si nhất định bao nhiêu khổ
Giả dối gian ngoa dấy tội đồ
Chập chặt gông mang hoài nặng lắm
Buông thôi xả hết kệ ngây ngô

Người đi kẻ đến oan gia hết
Thoáng thở ra vào tích tắc toi
Trả hết người ơi đừng nắm giữ
Xuôi tay nhắm mắt trở về thôi

SINH LY – Như Hoa (02-09-2017)