Tu Oa tiếng khóc trào đời
Khổ đau một kiếp hỡi ơi luân hồi
Bởi do mọi thứ dòng trôi
Tuân theo nhân quả ôi thôi luật trời
Người ơi hãy nhớ đôi lời
Nghiệp duyên Tam Bảo ai ơi tâm thiền
Lương tâm an lạc thánh hiền
Tạo chi nghiệp dữ triền miên phủ phàn

Bất nhân bất ngjĩa trái ngang
Tạo gieo nghiệp quả chịu mang nổi sầu
Gầy duyên công Đức nguyện cầu
Pháp quang Tam Bảo nhiệm mầu nhẹ vơi
Cho tâm thanh thảng sáng ngời
Đường đời hư ảo sinh thời giữ tâm
Luật trời hậu quả không lầm
Gây gió gặt bão gieo mầm do ta

TĨNH GIÁC – Như Hoa(17/1/2017)