Tác giả Hao Tran

Tên thật: Trần Thị Hảo
Bút danh: Hao Tran
Năm sinh: 9/10/1959
Sinh quán: Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
Trú quán: Hạ Long – Quảng Ninh
Email: tranhao1959@yahoo.com.vn

TÁC PHẨM TRÊN WEBSITE